Privātuma politika

Spēkā no: 25.05.2018-31.03.2019

Kopsavilkums 

SIA “OC Finance”, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV – 1004, Reģ. Nr. 40103203191, veic atbildīgu datu apstrādi, nodrošinot un veicinot klienta privātumu. Jebkuri iesniegtie, ievāktie un saņemtie personas dati tiks apstrādāti tikai norādītajam mērķim un tikai tādā apjomā kas nepieciešams mērķa sasniegšanai.

Informācijas vākšana

Lai nodrošinātu informācijas un pakalpojumu sniegšanu mēs vācam informāciju dažādos veidos –  tieši no Jums, automatizēti un saņemot to no trešajām pusēm.

Informācijas izmantošana un nodošana

Mums nepieciešams izmantot ievākto informāciju, t.sk no trešajām pusēm, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumus un izpildītu mūsu uzņēmējdarbības mērķus. Tāpat pseidonimizētu, anonimizētu vai citādi neidentificējamu informāciju mēs varam izmantot arī citiem mērķiem, t.sk. nodot trešajām pusēm.

Informācijas apmaiņa un izpaušana

Mums var būt nepieciešams izpaust Jūsu personas datus mūsu grupas uzņēmumiem un saviem sadarbības partneriem, lai izpildītu ar pakalpojumu sniegšanu saistītos mērķus. Pirms šādas datu nodošanas mēs izvērtējam nododamo datu apjomu nolūku un mēs pieprasām datu saņēmējiem ievērot nepieciešamos datu aizsardzības tehniskos un organizatoriskos pasākumus.

Informācijas drošība

Jums jāapzinās, ka neviena elektronisko datu pārraides vai glabāšanas metode nekad nav pilnīgi droša, bet mēs veicam virkni administratīvo, tehnisko, personāla un fizisko darbību, lai aizsargātu mūsu rīcībā esošo informāciju.

Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības uz informētību, datu piekļuvi, datu labošanu un datu “aizmiršanu”, kā arī iebilst pret datu apstrādi un veikt to pārnešanu.

Automātisku lēmumu pieņemšana

Mēs veicam automātisku lēmumu pieņemšanu pamatojoties uz Jūsu iesniegtiem datiem, lai nodrošinātu precīzu, ātru un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

Personas datu glabāšana

Datu glabāšanas ilgums ir līdz to ievākšanai un apstrādei paredzēto mērķu izpilde.

Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi, savāktu papildu izmantošanas datus un uzlabotu mūsu pakalpojumus.

Saites uz citām interneta vietnēm

Mūsu Mājas lapa var saturēt saites uz citām trešo personu interneta vietnēm. Mēs nekontrolējam un neuzņemamies atbildību par trešo pušu interneta vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politiku un praksi.

Izmaiņas Privātuma politikā

Laiku pa laikam mēs varam atjaunot mūsu Privātuma politiku, līdz ar to iesakām periodiski pārskatīt šo Mājas lapu.  Mēs paziņosim Jums par visām izmaiņām, publicējot aktuālās izmaiņas šajā Mājas lapā. Šīs izmaiņas ir spēkā nekavējoties pēc tam, kad tās ir ievietotas Mājas lapā.

Saziņai ar mums

Ja vēlaties sazināties ar mums saistībā ar datu privātumu, vai arī jūs vēlaties nosūtīt komentārus par šo Privātuma politiku, lūdzu rakstiet uz e-pasta adresi: [email protected].

Pilna versija

1. Ievads

SIA “OC Finance”, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV – 1004, Reģ. Nr. 40103203191, turpmāk “mēs”, saprot mūsu klientu privātuma nozīmi un pieiet atbildīgi fizisko personu datu apstrādei.

Šajā privātuma politikā ir aprakstīta mūsu attieksme un atbildība pret informāciju, kuru mēs apkopojam par Jums vai kas saņemta no Jums, kad apmeklējat mūsu mājas lapu  www.twino.eu (turpmāk saukta Mājas lapa). Šī privātuma politika attiecas uz visiem mūsu pakalpojumiem, kas satur saiti uz šo privātuma politiku.

Mēs apzināti nevācam, neizmantojam un neatklājam personisku informāciju par identificējamām personām, kas jaunākas par 18 gadiem, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums.

Mēs varam nodot un uzglabāt Jūsu datus, valstīm kas atrodas Eiropas Savienībā un/ vai Eiropas Ekonomiskajā zonā, bet nenododam Jūsu datus valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas.

Šīs privātuma politikas nolūkos “privāta informācija” ir informācija, kas identificē konkrētu personu, piemēram, vārds, uzvārds vai e-pasta adrese (turpmāk saukta arī “Personas dati”). Tāpat ja cita informācija, piemēram, pakalpojumu iegāde, ir saistīta ar privāto informāciju, tā arī tiek uzskatīta par personas privāto informāciju.

Tikai apmeklējot Mājas lapu un neveicot informācijas nodošanu ievades formās netiek vākti identificēti vai identificējami personas dati, bet notiek sīkdatņu vākšana saskaņā ar šīs privātuma politikas sadaļu “Sīkdatnes”.

Jebkuri iesniegtie, ievāktie un saņemtie personas dati tiks apstrādāti tikai norādītajam mērķim un tikai tādā apjomā, kas nepieciešams mērķa sasniegšanai. Par konkrēti nododamajiem datiem tiks sniegta informācija un, ja nepieciešams, prasīta piekrišana saskaņā ar Vispārīgo Datu Aizsardzības Regulu un citiem datu apstrādi regulējošajiem dokumentiem.

Šī privātuma politika var tikt grozīta. Mūsu Mājas lapā ir atrodama aktuālā politikas redakcija, kā arī spēku zaudējušās privātuma politikas redakcijas ir pieejamas šeit.

2. Informācijas vākšana

Lai nodrošinātu informācijas un pakalpojumu sniegšanu, mēs vācam informāciju šādos veidos:

Tieši no Jums:
 • nodrošinot iespēju aizpildīt reģistrācijas anketu mūsu Mājas lapā;
 • veicot tiešsaistes saraksti, izmantojot tālruni, epastu vai citus tehniskos rīkus un komunikāciju kanālus.
Automatizēti:
 • Tehnisko informāciju, kas var saturēt Jūsu IP adresi, iekārtas datus, programmatūras datus, un tml. datus;
 • Sociālo tīklu informāciju un saturu, kas var saturēt identifikācijas un sociālā konta datus;
 • Sīkdatnes (vairāk informācijas sadaļā “Sīkdatnes”).
Saņemot no trešajām pusēm:
 • publiski pieejamiem resursiem (sociālie tīkli, publiskie reģistri);
 • mūsu sadarbības partneriem un saistītiem uzņēmumiem.

3. Informācijas izmantošana un nodošana

Lai saņemtu Mājas lapā norādītos pakalpojumus vai citiem uzņēmuma biznesa mērķiem, Jums var būt nepieciešams sniegt mums vai mūsu pakalpojumu sniedzējiem informāciju tādā apmērā kā nepieciešams konkrētam mērķim.

Mēs varam izmantot informāciju par Jums, lai:

 • uzturētu Jūsu lietotāja kontu;
 • pārbaudītu Jūsu identitāti;
 • apstrādātu no Jums saņemtos pieteikumus;
 • sniegtu pakalpojumus;
 • veiktu uzņēmējdarbības analīzi, statistikas mērījumus, tirgus izpēti un vērtētu mūsu darbības, sniegto pakalpojumu un produktu kvalitāti;
 • nodrošinātu un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti;
 • lai izstrādātu un piedāvātu Jums jaunus pakalpojumus;
 • uzturētu un pārbaudītu mūsu Mājas lapu un veiktu nepieciešamos uzlabojumus tajā;
 • sazinātos ar Jums par sniegtajiem pakalpojumiem, jauniem pakalpojumiem kas varētu Jums interesēt un informētu par izmaiņām pakalpojumos un līgumattiecībās;
 • piedāvātu Jums citus mūsu, mūsu grupas uzņēmumu un/ vai trešo personu pakalpojumus un produktus;
 • reklamētu (tīmekļa vietnēs un mobilajos pakalpojumos, pa pastu, e-pastu, tālruni vai SMS) mūsu, citu mūsu grupas uzņēmumu vai trešo personu produktus un pakalpojumus, tostarp pielāgojot tos Jūsu personīgajai izvēlei;
 • nodrošinātu atbilstošu komerciālu un nekomerciālu paziņojumu saņemšanu;
 • identificētu un novērstu jebkādas noziedzīgas darbības, tai skaitā naudas atmazgāšanu, terorisma finansēšanu un citas noziedzīgas finanšu darbības;
 • izpildītu pienākumus, kas izriet no normatīvo aktu prasībām;
 • izmantotu jebkādā citā likumīgā veidā.

Pirms datu nodošanas, mēs pieprasām datu saņēmējiem ievērot un nodrošināt nepieciešamos datu aizsardzības, datu glabāšanas un apstrādes drošības tehniskos un organizatoriskos pasākumus.

4. Informācijas apmaiņa un izpaušana

Mēs varam izpaust Jūsu personas datus mūsu grupas uzņēmumiem un saviem sadarbības partneriem šādiem mērķiem:

 • lai veiktu Jūsu identifikāciju, nododot Jūsu Personas datus attiecīgām valsts un komerciālām iestādēm;
 • jaunu pakalpojumu piedāvājumam un to izstrādei;
 • sadarbības partneriem – pakalpojumu sniedzējiem, kā piemēram Mājas lapas uzturētājiem, mārketinga pakalpojumu sniedzējiem u.c.;
 • lai identificētu, izmeklētu un novērstu jebkādas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas darbības, kā arī jebkādas krāpnieciskas darbības;
 • apmainīties ar citiem pakalpojumu sniedzējiem ar Jūsu personas datiem, ko mēs esam ieguvuši, vai ko Jūs esat mums snieguši, izmantojot mūsu Mājas lapā piedāvātos pakalpojumus;
 • statistikas un jebkādas citas izpētes vajadzībām;
 • juridiskās izpētes ietvaros;
 • normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

No trešajām pusēm mūsu mērķiem mēs varam pieprasīt un iegūt:

 • informācijas meklēšanu par Jums;
 • informāciju no finanšu un maksājumu iestādēm, tai skaitā bankām;
 • informāciju no saviem grupas uzņēmumiem;
 • informāciju no saviem Sadarbības partneriem, kas ir saistīti ar maksājumu, tehnisko vai pakalpojumu nodrošināšanu;
 • informāciju jebkurā citā gadījumā, kad Jūs esat sniedzis mums piekrišanu vai pastāv cits tiesiskais pamats.

Lai nodrošinātu mūsu satura, pakalpojumu un ziņu atbilstību Jums un Jums līdzīgai mērķauditorijai, mēs varam ievākt informāciju no Jums un par Jums, lai novērtētu Jūsu iespējamās interešu jomas.

Ja informācija, kas saņemta no Jums vai par Jums, neidentificē Jūs kā fizisku personu un tiek izmantota pseidonimizētā, anonimizētā vai citādi neidentificējamā veidā, mēs varam to izmantot citiem mūsu mērķiem, t.sk,  nodot to trešajām pusēm.

5. Informācijas drošība

Mēs veicam virkni nepieciešamu administratīvo, tehnisko, personāla un fizisko darbību, lai aizsargātu mūsu rīcībā esošo informāciju pret zaudējumiem, zādzībām un neatļautu izmantošanu, izpaušanu vai grozīšanu un citiem pretlikumīgiem izmantošanas veidiem.

Jums jāapzinās, ka neviena elektronisko datu pārraides vai glabāšanas metode nekad nav pilnīgi droša un tādēļ mēs nevaram pamatot vai garantēt, ka šāda informācija nekad nebūs pieejama, izmantota vai atbrīvota tādā veidā, kas neatbilst šai Privātuma politikai, bet mēs esam veikuši visas nepieciešamās darbības šādu risku novēršanai līdz minimumam.

Mēs saglabāsim Jūsu informāciju par periodu, kas vajadzīgs, lai izpildītu šajā Privātuma politikā izklāstītos mērķus, ja vien tiesību aktos nav paredzēts vai atļauts ilgāks glabāšanas periods.

6. Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības būt informētam par visiem datu izmantošanas mērķiem, to apjomu un paredzamajām apstrādes darbībām pirms jebkuras datu nodošanas, kā arī piekrist vai nepiekrist tādai datu apstrādei, kuru nedrīkst veikt bez Jūsu brīvi izteiktas piekrišanas. Šāda informācija tiks nodrošināta Mājas labā brīdī, pirms veiksiet datu nodošanu.

Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, kādu informāciju apstrādājam, ar kādu mērķi to apstrādājam un kam mēs Jūsu personas datus nododam.

Mēs mēģināsim izpildīt Jūsu pieprasījumu, tiklīdz tas būs praktiski iespējams. Lūdzu, ņemiet vērā,  Jums ir tiesības uz bezmaksas pieeju minētajai informācijai, taču ne biežāk kā divas reizes kalendārā gada laikā. Gadījumā, ja Jūs mums pieprasīsiet iepriekš minēto informāciju par saviem personas datiem biežāk, tādā gadījumā mēs to Jums nodrošināsim par atlīdzību, kuras apmērs būs tāds, lai segtu mums ar šis informācijas nodrošināšanu radītās izmaksas.

Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt mums, lai mēs labotu un atjaunotu mūsu rīcībā esošos neprecīzos datus.

Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādes turpināšanu, kā arī atsaukt iepriekš dotu piekrišanu datu apstrādei.

Jūs varat realizēt visas iepriekš minētās tiesības nosūtot pieprasījumu un sazinoties ar mūsu datu apstrādes speciālistu pa e-pastu [email protected].

Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu datu “aizmiršanu”, tomēr mēs paturam tiesības izvērtēt kādos gadījumos veikt Jūsu datu pilnīgu dzēšanu un kādos veikt to anonimizēšanu vai pseidonimizēšanu, t.i. padarīt tos neidentificējamus. Tāpat mums ir tiesības atteikt pieprasījumu, ja datu apstrādes turpināšana ir nepieciešama likumisko mērķu izpildei saskaņā ar līgumattiecībām un normatīvo aktu prasībām. Pieteikumu datu “aizmiršanai” iespējams iesniegt nosūtot ziņu uz e-pasta adresi [email protected].

Jums ir tiesības veikt savu iesniegto personas datu eksportu ar mērķi pārnest tos citam pakalpojumu sniedzējam. Eksportu iespējams izgūt automatizētā veidā tiešsaistes konta sadaļā “Profils”.

Jums ir tiesības attiekties no mūsu komerciālo un nekomerciālo paziņojumu saņemšanas, izvēloties “Atteikties no turpmākas ziņu saņemšanas” jebkurā saņemtā paziņojumā. Ja pēc atteikšanās no komerciālu un nekomerciālu paziņojumu saņemšanas turpiniet saņemt mūsu paziņojumus kļūdaini, lūdzu dariet mums zināmu uz iepriekš minēto e-pastu, lai varam atrisināt radušos situāciju.

 7. Automātisku lēmumu pieņemšana

Mēs piedāvājam iegādāties prasījumus, izmantojot automatizēto prasījumu iegādes procesu “Auto Invest”, kas atlasa prasījumus pēc Jūsu izvēlētiem kritērijiem.

Auto Invest pakalpojums darbojas saskaņā ar šādu algoritmu:

1. Jums nepieciešams uzstādīt nosacījumus automātiskai prasījumu iegādei Mājas lapas sadaļā Auto Invest, izvēloties sev vēlamos parametrus automatizētām prasījumu iegādes operācijām. 2. Apstiprinot Auto Invest parametrus un piekrītot līgumu noteikumiem, tiek aktivizēta funkcionalitāte, kas:
 • Pārbauda, vai pēc Jūsu parametriem ir pieejams kāds atbilstošs ieguldījumu objekts.
 • Jds ir, tiek automatizēti sagatavots un noslēgts līgums par prasījuma iegādi.
3. Jūs varat atspējot Auto Invest funkcionalitāti jebkurā brīdī.

Jūs varat iebilst automatizētas apstrādes pieņemtajam lēmumam, nosūtot pieprasījumu un sazinoties ar mūsu datu apstrādes speciālistu pa e-pastu [email protected]. 

8. Personas datu glabāšana

Personas datus uzglabājam saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību, ievērojot juridisko, finanšu, datu aizsardzības un citu aktu noteikto datu uzglabāšanas termiņu, kā arī lai nodrošinātu tiesiskās intereses jebkādu domstarpību gadījumā.

Datu glabāšanas ilgums ir līdz to ievākšanai un apstrādei paredzēto mērķu izpildei, izņemot attiecībā uz personas datiem, kurus esat nodevuši mums uz piekrišanas pamata. Šādus personas datus dzēšam ne vēlāk ka 1 (mēneša) laikā pēc Jūsu piekrišanas atsaukšanas un pieprasījuma saņemšanas.

9. Sīkdatnes

Sīkdatne (cookies) ir neliela izmēra teksta datne, kas tiek glabāta Jūsu ierīcē. Sīkdatnes mērķis ir atpazīt ierīci, ar kuru Jūs piekļūstat mūsu Mājas lapai.

Mēs un mūsu partneri izmantojam sīkdatnes, lai:

1) aizsargātu mūsu klientus un lai novērstu krāpnieciskas darbības;

2) lai uzzinātu, kā mūsu Mājas lapas lietotāji nokļūst mūsu Mājas lapā, un pētītu, kā viņi to izmanto ar mērķi uzlabot jums sniegto pakalpojumu kvalitāti;

3) veiktu interneta vietnes datu plūsmas uzraudzību un pārvaldību;

4) uzlabotu Mājas lapas kvalitāti;

5) piedāvātu jums domātu mūsu komerciālos un nekomerciālos paziņojumus.

Mēs izmantojam divu veidu sīkdatnes:

 • sesijas (īstermiņa) sīkdatnes, kuras tiek dzēstas, kad aizverat vai atstājat Mājas lapu;
 • pastāvīgās sīkdatnes, kuras paliek arī pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas, un kuras var izmantot atkal atgriežoties Mājas lapā.

Mūsu Mājas lapas sīkdatnes var izmantot trešās puses analītikas un  tiešsaistes komerciālo paziņojumu tehniskās platformas uzturētāji (Google, Facebook, un tml.), lai pamatojoties uz Jūsu apmeklējumu vēsturi attēlotu Jums komerciālos paziņojumus. Jums ir iespēja atteikties no šādu sīkdatņu izmantošanas, apmeklējot šo sistēmu uzturētāju mājas lapu iestatījumus.

Ja vēlaties ierobežot sīkdatnes vai tās bloķēt mūsu Mājas lapā vai jebkurā citā interneta vietnē, to varat izdarīt, izmainot Jūsu interneta pārlūka iestatījumus. Piemēram, Jums var būt iespēja bloķēt visas sīkdatnes, akceptēt tikai pirmās puses sīkdatnes vai dzēst visas sīkdatnes, izejot no pārlūka.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka daži Mūsu sniegtie pakalpojumi var nedarboties, ja Jūs bloķēsiet vai dzēsīsiet sīkdatnes.

10. Saites uz citām interneta vietnēm

Mūsu Mājas lapa var saturēt saites uz citām trešo personu interneta vietnēm. Katrai vietnei ir sava Privātuma politika. Ja Jūs apmeklēsiet šādas trešo personu interneta vietnes, šīs vietnes būs pakļautas šo vietņu privātuma politikām. Mēs nekontrolējam un neuzņemamies atbildību par trešo pušu interneta vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politiku un praksi.

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px